Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh, thích ứng với điều kiện bình thường mới sau thời kỳ ảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19.

28/07/2022 207