Bộ GT-VT vừa công bố danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam. Theo quyết định mới, cảng biển Việt Nam có 296 bến cảng.

28/11/2023 20