Tỉnh cũng giao các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU, phối hợp để xử lý triệt để với từng trường hợp vi phạm cụ thể mà qua kiểm tra Đoàn Thanh tra EC đã chỉ ra.

28/11/2023 30