Tổng Bí thư đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho đoàn viên, người lao động.

02/12/2023 46