Lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng, phát triển Bà Rịa trở thành đô thị xanh sạch đẹp, xứng tầm là Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh.

26/01/2024 558