Tỉnh cũng đề nghị Bưu điện tỉnh có văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ, nhân viên bưu điện để thống nhất quy trình nghiệp vụ trong việc giao, nhận, chuyển phát hồ sơ, kết quả để đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

21/12/2023 627